• Statut Stowarzyszenia “MA-URI®

   Rozdział I

   Postanowienia ogólne

   § 1.

   1. Stowarzyszenia “MA-URI®, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
   Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.
   U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
   osobowość prawną.

   2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą:
   MA-URI® Association

   § 2.

   Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

   § 3.

   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków

   § 4.

   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
   przepisami.

   § 5.

   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
   właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
   również poza granicami kraju.

   § 6.

   Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
   przepisami.

   § 7.

   Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
   organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz
   może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

   § 8.

   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
   prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

   Rozdział II

   Cele i formy działania

   § 9.

   Celem Stowarzyszenia jest:

   1. Prowadzenie profesjonalnych szkoleń MA-URI®.
   2. Rozpowszechnianie Programu Treningu MA-URI® i MA-URI® Bodywork jako
    metody zwiększającej świadomość, poprawiającej zdrowie i podnoszącej jakość
    życia.
   3. Promocja i reklama programu treningu MA-URI®
   4. Rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań polegającym na
    uświadamianiu i upowszechnianiu prowadzenia zdrowego trybu życia.
   5. Upowszechnianie zasad MA-URI® jako idei i umiejętności wywodzących się z
    polinezyjskich tradycji harmonijnego współistnienia ze środowiskiem
    naturalnym i innymi ludźmi;
   6. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na celu dobro ludzi
    nauki.
   7. Ochrona i promocja zdrowia;
   8. Działalności charytatywna;
   9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
   10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
   12. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
    współpracy między społeczeństwami;
   13. Promocja i organizacja wolontariatu;
   14. Wspieranie wszelkich akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych
    przez członków Stowarzyszenia;
   15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
   16. Wymiana doświadczeń związanych z MA-URI® na płaszczyźnie
    międzynarodowej;

   § 10.

   Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności
   lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

   § 11.

   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych
    oraz informacyjno-prawnych.
   2. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie
    użytecznych
   3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
   4. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
   5. Organizowanie zbiórek charytatywnych
   6. Organizowanie wolontariatu.
   7. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie popularyzacji Filozofii
    i Programu Treningu MA-URI® jako metody samorozwoju, poprawy zdrowia
    i komfortu życia.
   8. Prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i handlowej w zakresie
    popularyzacji MA-URI®.
   9. Doradztwo i pomoc organizacyjna lub rzeczowa dla członków oraz innych
    podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych.
   10. Sponsorowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
   11. Organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla osób
    potrzebujących,
   12. Organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, w
    tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich.
   13. Prowadzenie działalności, marketingowej,kulturalnej, oświatowej, wydawniczej,
    społecznej, charytatywnej.

   § 12.

   Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
   statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

   Rozdział III

   Członkowie, ich prawa i obowiązki

   § 13.

   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   1. członków zwyczajnych,
   2. członków wspierających,
   3. członków honorowych.

   § 14.

   1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
   działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

   2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

   § 15.

   l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada ważną Licencję
   Praktyki MA-URI® oraz spełnia kryteria MA-URI®, posiadająca pełną zdolność
   do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem
   polskim lub cudzoziemcem.

   2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
   miesięcy od daty złożenia deklaracji.

   3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w
   terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie
   do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
   obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

   § 16.

   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   1. Członek zwyczajny ma prawo:
    1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
    2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
    3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
    4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
     zgodnych z jego celami statutowymi,
    5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z
     prawem głosu.
   2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
    1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    2. regularnego opłacania składek członkowskich,
    3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
    4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

   § 17.

   1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej
   Moduł I MA-URI®
   lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością
   Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową,
   rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
   pisemnego porozumienia.

   2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
   Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
   podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

   3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w
   podpisanym porozumieniu.

   § 18.

   1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
   zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

   2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
   Stowarzyszenia.

   3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
   zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać
   udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
   posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

   § 19.

   1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
    piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
    Stowarzyszenia,
   2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
   3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich
    przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym
    Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
   4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
    statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
    Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.

   2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
   Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie
   rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest
   ostateczna.

   Rozdział IV

   Władze Stowarzyszenia

   § 20.

   Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”,
   2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”,
   3. Komisja Rewizyjna.

   § 21.

   1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności,
   co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

   2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
   tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku
   uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na
   ilość obecnych członków.

   3. Zasada opisana wyżej (ust. 2) odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

   § 22.

   1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w
   trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród
   członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków
   władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym
   razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

   2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza
   wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

   Walne Zebranie Członków

   § 23.

   1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

   Walne Zebranie Członków może być:

   1. Zwyczajne,
   2. Nadzwyczajne.

   3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
   trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy
   skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co
   najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

   4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu,
   Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka
   konieczność):

   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych
    Stowarzyszenia.

   5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od
   daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
   zwołane.

   6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania. Z posiedzenia
   sporządza się protokół wraz z listą obecności.

   7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
   przewodniczącego Walnego Zebrania.

   § 24.

   Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

   1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
   2. uchwalenie statutu i jego zmian,
   3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
   5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
   6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
   7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
   9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących
    Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

   Zarząd Stowarzyszenia

   § 25.

   1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.

   2. Kadencja Zarządu trwa 3lata.

   3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
   głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
   W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

   4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
   kwartał.

   5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
   przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

   § 26.

   Do kompetencji Zarządu należy:

   1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością
    Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
   2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy
    budżetowych,
   3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
   4. występowanie z wnioskami o dotację,
   5. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
   6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
    ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku
    publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności
    pożytku publicznego,
   7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
   8. zwoływanie Walnego Zebrania,
   9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
    zwyczajnych i wspierających,
   10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności
    Stowarzyszenia,
   11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
   12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek
    członkowskich;
   13. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
   15. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
   16. zatrudnianie pracowników.

   § 27.

   Posiedzenia Zarządu są protokołowane i z posiedzenia sporządza się protokół wraz
   z listą obecności.

   § 28.

   1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
   Kierownika (Dyrektora).

   2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu,
   uchwalanego przez Zarząd.

   Komisja Rewizyjna

   § 29.

   1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
   kontroli nad jego działalnością.

   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

   3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

   § 30.

   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
   2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
    kontroli i żądanie wyjaśnień,
   3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
    stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
    obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
   4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
    ustalonym statutem lub braku Zarządu,
   5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
    absolutorium dla Zarządu,
   6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

   § 31.

   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co
   najmniej połowy członków Komisji.

   Rozdział V

   Działalność gospodarcza

   § 32.

   1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
   określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
   gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

   2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

   1. działalności szkoleniowa (PKD 85.51.Z 85.59.B )
   2. działalności wydawnicza (PKD 58.11.Z 58.14.Z 58.19.Z)
   3. działalności handlowa (PKD 47.99.Z 47.91.Z )

   Rozdział VI

   Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

   § 33.

   1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

   1. składki członkowskie,
   2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
    publiczne
   3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej
    działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki,
    lokaty, akcje),
   4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
    Stowarzyszenia,
   5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia
    usług,
   6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych
    przepisów

   2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub
   przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej
   operacji.

   3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
   Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne
   Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
   członka Stowarzyszenia.

   4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga
   rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
   określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z
   zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się
   odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku
   publicznego.

   § 34.

   Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

   § 35.

   Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach,
   w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów,
   udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
   działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

   Rozdział VII

   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

   § 36.

   1. Uchwalenie statutu lub jego zmian przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej
   większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych
   do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2 i ust. 3).

   2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga
   kwalifikowanej większości 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych członków
   uprawnionych do głosowania.

   3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
   likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie
   wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz,
   których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

   § 37.

   W sprawach nie uregulowanych, w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
   ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   Kraków, dnia 24 stycznia 2015r.